Algemene Voorwaarden

Autorijschool Maaik (KVK. 74760637)

Artikel 1. De Rijschool dient zich te houden aan de volgende regels:

1.1 De leerling krijgt theorie- en/of praktijklessen van een rijinstructeur die aan de eisen voldoet van de Wet
Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM)

1.2 Het rijexamen wordt door de Rijschool binnen twee weken gereserveerd nadat de examenkosten of het
afgesproken pakket betaald zijn.

Uitzondering: Wanneer theorie-examen moet worden gedaan of bij termijnbetaling.

1.3 De leerling legt het rijexamen in principe af met de auto waarin het meeste van de opleidingstijd in gereden is. In
geval van onmacht, kan het echter voorkomen dat de leerling het examen aflegt in een vervangende lesauto. Dit is altijd
dezelfde type auto als waarin u rijles heeft gehad.

1.4 De rijlessen die bestaan uit 60 of 90 minuten, moet volledig worden benut voor de leerling. Het is niet bedoeling dat
de instructeurs tijdens de lestijden andere zaken doen die niets met de rijles te maken hebben.

Voorbeeld: Een flesje drinken halen bij het tankstation valt hier expliciet buiten.

1.5 De Rijschool heeft voor het geval er iets gebeurt waarvoor zij ten opzichte van de leerling aansprakelijk is een
goede verzekering afgesloten.
Dit geldt zowel voor fysieke als materiële schade.

1.6 Indien de lessen niet door kunnen gaan wordt de leerling hiervan zo snel (als) mogelijk op de hoogte gesteld en wordt
er direct een nieuwe afspraak gemaakt of een andere instructeur ingezet. De leerling kan in een dergelijk geval geen
aanspraak maken op enige restitutie en/of schadevergoeding.

1.7 De lesauto is schoon, netjes en onderhouden. In de auto wordt niet gerookt of gegeten.

Artikel 2. De leerling dient zich te houden aan de volgende regels:

2.1 Om lessen te mogen volgen dient de leerling een minimale leeftijd te hebben van 16,5 jaar. Tevens dient de leerling
tijdens de lessen altijd een legitimatiebewijs bij zich te dragen.

2.2 De leerling zorgt ervoor om op tijd en op de afgesproken plaats voor de rijles klaar te staan. Is de leerling te laat, dan
wacht de instructeur altijd 10 minuten op de afgesproken plaats. Ben je er dan nog niet, dan heeft de Rijschool het
recht om de les in rekening te brengen.

2.3 De leerling mag een rijles afzeggen of verschuiven. Echter wel 48 uur van tevoren te melden, anders heeft de
Rijschool het recht om de les in rekening te brengen in verband met de gereserveerde tijd.

2.4 Een te laat afgezegde les wordt niet bij de leerling in rekening gebracht indien er een dringende reden is. Dringend is
bijvoorbeeld: het overlijden van een naaste familie, begrafenis en spoedopname in het ziekenhuis.

Geen dringende reden is bijvoorbeeld: ziekte of zaken die je van tevoren vergeet aan te geven, zoals opname, vakantie of
dergelijke.

2.5 Een les kan telefonisch geannuleerd worden of via WhatsApp.
Nadat je geannuleerd hebt, ontvang je van ons altijd een bevestiging, controleer dus of je deze ontvangen heb.

2.6 De leerling verstrekt alle noodzakelijke informatie over zijn/haar medische en of psychische toestand, medicijnen,
alcohol en of drugsgebruik naar waarheid aan de Rijschool. Als de instructeur merkt dat de leerling zich hier niet aan
houdt, onderbreekt hij zonder enige twijfel de rijles. De kosten van de rijles zijn voor rekening van de leerling. De
Rijschool heeft het recht om deze leerling niet meer van zijn diensten te voorzien.

2.7 Bij schade ontstaan als gevolg van de in 2.6 genoemde situaties heeft de Rijschool het recht dit te verhalen op
de leerling.

Artikel 3. Voor de wijze van betaling gelden de volgende voorwaarden:

3.1 Betalingen zijn alleen contant mogelijk bij de instructeur en dienen vooraf voldaan te worden bij iedere losse les. Als de
leerling geen contanten bij zich heeft, kan de leerling gelijk via een tikkie betalen. Als dat ook niet kan, gaat de les niet door,
maar blijft het credit bedrag wel open staan. Er is immers niet 48 uur van tevoren geannuleerd.
Pas als het openstaande bedrag betaald is, kan er weer een nieuwe les worden ingepland.

3.2 Voor betalingen bij lespakketten dient de volgende termijn betaald te worden voordat de uren van de huidige termijn opgebruikt zijn.
Gebeurt dit niet dan worden de resterende lessen en/of examens stop gezet.

3.4 Mocht het toch voorkomen dat de leerling niet betaalt, dan is de Rijschool helaas genoodzaakt een
incassobureau in te schakelen. Dan komen er extra kosten bij die de leerling zelf dient te voldoen.

3.5 Indien er een pakket is aangeschaft en je behaalt op advies van de instructeur je rijbewijs met minder lessen dan
vooraf geadviseerd is, krijg je het bedrag van deze lessen terug.

Artikel 4. Examen of herexamen:

4.1 Indien de leerling niet of te laat op het examen verschijnt vanwege oorzaken die aan de leerling toegerekend kunnen
worden, moet de leerling de kosten dragen voor een nieuwe aanvraag. Het examen komt te vervallen.

4.2 Indien het rijexamen niet door gaat wegens slecht weer, bijvoorbeeld door ijzel of sneeuw, dan hoeft de leerling het
nieuwe examen niet zelf te betalen. De Rijschool heeft wél het recht om aan de leerling de kosten van één losse rijles
te berekenen indien deze is afgenomen. (Dit is de verplichte 60 minuten les voor het examen.) Bij voortijdige annulering
vanuit het CBR zullen er geen kosten worden doorberekend aan de leerling.

4.3 Herexamen garantie is alleen geldig onder de volgende voorwaarden:

* De leerling neemt het geadviseerde start & vervolgpakket af en volgt ook alle geadviseerde lessen.

* De Rijschool behoud zich het recht om tussentijds het advies aan te passen indien de omstandigheden hierom vragen.

* Er is voldaan aan de financiële verplichting.

* De Eigen Verklaring is naar waarheid ingevuld.

* De leerling is in het bezit van een geldig theorie certificaat, wanneer het rijexamen plaatsvindt.

* De rijopleiding mag niet meer dan 3 weken achtereen onderbroken worden (op de zomerperiode na).

* Het gratis herexamen dient binnen 10 weken na het eerste examen te worden afgelegd.

* Eerste en tweede examen ook daadwerkelijk wordt gereden.

Artikel 5. Beëindigen van een (les)contract of ander overeenkomst:

5.1 De Rijschool heeft het recht om alle vormen van een overeenkomst te doen ontbinden als:

De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk geen en/of onjuiste informatie heeft gegeven aan
de Rijschool(zie artikel 2.5)

De Rijschool sterk het vermoeden heeft dat de leerling opzettelijk niet meewerkt aan de vooruitgang van de lessen.

Artikel 6. Aanvullende afspraken:

6.1 De Rijschool kan indien het nodig is aanvullende afspraken met de leerling (ouders/voogd) maken. Deze zullen
dan in een overeenkomst vastgelegd worden. Echter deze AV zullen op al onze aanvullende overeenkomsten van kracht
blijven.

Artikel 7. Lespakketten:

7.1 Indien de leerling een lespakket heeft gekocht en aan het einde van het pakket nog niet toe is aan het praktijkexamen,
kan de leerling nog geen gebruik maken van het examen. De leerling dient dan eerst extra lessen te volgen tot
hij/zij klaar is voor het examen.

7.2 Lesuren worden zoveel mogelijk in blokken van 60 of 90 minuten gegeven. De leerling dient hier dus ook rekening
mee te houden. De Rijschool zelf raadt aan om in blokken van minimaal 90 minuten te lessen.

Artikel 8. Vrijwaring: Als de leerling tijdens de lessen of het rijexamen een bekeuring krijgt en/of schade veroorzaakt aan
derden, dan gelden de volgende afspraken:

8.1 De Rijschool kan onder normale condities de leerling niet aansprakelijk stellen, Rijschool Maaik draagt
zelf het risico.

8.2 Indien de leerling zich in de auto zodanig opzettelijk misdraagt dat er ondanks ingrijpen van de instructeur een
aanrijding plaatsvindt of een bekeuring wordt verkregen, dan kan de leerling wel aansprakelijk worden gesteld. De
instructeur verwacht dus dat de leerling zijn aanwijzingen ook daadwerkelijk opvolgt.

8.3 Het is ten zeerste verboden om tijdens de rijles onder invloed te zijn van alcohol en andere middelen die de
rijvaardigheid kunnen beïnvloeden. Als na een aanrijding blijkt, dat de leerling onder invloed was, dan kan de leerling
aansprakelijk worden gesteld. Het is ook verboden om medicijnen te nemen waardoor tijdens de rijles de rijvaardigheid kan
worden beïnvloed. Dit staat overigens ook duidelijk op de verpakking. Ook dan kan de leerling bij een aanrijding
aansprakelijk worden gesteld. Neem altijd contact met de Rijschool op als je dergelijke medicijnen moet gebruiken.

8.4 De Rijschool zal de leerling vragen of hij/zij een ontzegging van de rijbevoegdheid heeft. Dit kan bijvoorbeeld
verkregen zijn als de leerling dronken op de (brom)fiets reed en is gedaagd voor de rechter. De leerling mag dan in een
dergelijk geval ook geen lesauto besturen. Als de leerling dan niet de waarheid heeft verteld en toch rijlessen neemt, dan
kan de leerling aansprakelijk worden gesteld voor eventuele (financiële) gevolgen zoals boetes en/of schade veroorzaakt aan
derden.

Artikel 9. Algemene Voorwaarden (AV) en bemiddeling en geschillen:

9.1 De AV liggen/bevinden zich altijd ter inzage in de lesauto.

9.2 De AV kun je raadplegen op onze website (https://www.rijschoolmaaik.nl).

9.3 Op deze AV is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

9.4 De Rijschool en de leerling trachten eerst bij een geschil er samen uit te komen indien de leerling minderjarig is,
zal het geschil met de ouders/voogd worden besproken en afgehandeld.

9.5 De leerling kan, als de in lid 4 genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als leerling er niet de voorkeur aan
geeft of niets meer onderneemt, bij geschillen tussen leerling en de Rijschool ter zake van de in de artikelen 1 t/m 8
van de in deze AV bedoelde verplichtingen het geschil aanhangig maken bij:

De PVP Rechtshulp (te Den Haag) is zonder meer een laagdrempelige organisatie, waarbij u vaak kosteloos advies krijgt (T)
070 – 365 0996. Ook kunt u een Advocaat raadplegen bij het Juridisch Loket (T) 0900 – 80 20 (€0,10 p/m).

Mocht u nog vragen hebben? Mail gerust naar Maaik1@live.nl.

Hoogachtend,
Autorijschool Maaik